Πιστοποίηση δεξιοτήτων των εργαζομένων στον Τουρισμό

ΓΣΕΕ Εθνικά Προγράμματα ACTA

Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων/ δεξιοτήτων των εργαζομένων στον κλάδο του τουρισμού

Η ACTA έχει αναλάβει το έργο «Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων/ δεξιοτήτων των εργαζομένων στον κλάδο του τουρισμού» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενδυνάμωση, ενίσχυση των δεξιοτήτων και πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο του τουρισμού» με κωδ. ΟΠΣ 5002418 Αριθμός Διακήρυξης: 5002418-1.

Αναθέτουσα αρχή είναι το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ.

Αντικείμενο του έργου είναι η διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης των 1.388 ωφελούμενων της Πράξης, σε πανελλαδικό επίπεδο και έκδοση των πιστοποιητικών όσων εξεταζομένων επιτύχουν στις εξετάσεις.

Η ACTA, ως ανάδοχος, ανέπτυξε διαπιστευμένα σχήματα πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 στις παρακάτω ειδικότητες όπως αναλύονται:

Μαγειρική/ ζαχαροπλαστική

Αίτημα: Επιμέρους διακριτά σχήματα πιστοποίησης ανά επίπεδο της ειδικότητας Μαγειρική/Ζαχαροπλαστική ή Σχήμα Πιστοποίησης στη Μαγειρική/Ζαχαροπλαστική με δύο διαβαθμίσεις

Υλοποίηση: Η ACTA ανέπτυξε δύο διακριτά σχήματα πιστοποίησης, για το Βασικό και το Προχωρημένο Επίπεδο. Οι Θεματικές Ενότητες είναι τέσσερις (4) σε κάθε περίπτωση και είναι οι εξής:

 • Η Μαγειρική Τέχνη Και Ειδικές Παρασκευές
 • Σύγχρονες Τάσεις & Εξελίξεις Στη Γαστρονομία
 • Σχεδιασμός Και Μηχανική Του Menu
 • Εξελίξεις Στη Ζαχαροπλαστική- Αρτοποιία

Στο Βασικό Επίπεδο η διάρκεια της εξέτασης είναι 60′, το ποσοστό επιτυχίας ορίζεται στο 70% και υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα Εξ Αποστάσεως Εξετάσεων.

Στο Προχωρημένο Επίπεδο η διάρκεια της εξέτασης είναι 90′, το ποσοστό επιτυχίας ορίζεται στο 70% και δεν υποστηρίζονται οι Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις.

Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις

 • Βασικό Επίπεδο – Απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης
 • Προχωρημένο Επίπεδο: Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δύο χρόνια προϋπηρεσία στο αντικείμενο ή αποφοίτηση από σχετική σχολή

Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Μαγειρική – Ζαχαροπλαστική ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Τομέα τουρισμού που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα μ ε το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Οροφοκομία

Αίτημα: Επιμέρους διακριτά σχήματα πιστοποίησης ανά επίπεδο της ειδικότητας Οροφοκομία ή Σχήμα Πιστοποίησης στην Οροφοκομία με δύο διαβαθμίσεις

Υλοποίηση: Η ACTA ανέπτυξε δύο διακριτά σχήματα πιστοποίησης, για το Βασικό και το Προχωρημένο Επίπεδο. Οι Θεματικές Ενότητες είναι πέντε (5) σε κάθε περίπτωση και είναι οι εξής:

 • Εξοπλισμός Και Προετοιμασία
 • Καθαρισμός Δωματίου
 • Καθαρισμός Κοινοχρήστων Χώρων
 • Καθαρισμός Και Φύλαξη Λινών
 • Προδιαγραφές Ποιότητας Και Αποδοτικότητας

Στο Βασικό Επίπεδο η διάρκεια της εξέτασης είναι 60′, το ποσοστό επιτυχίας ορίζεται στο 70% και υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα Εξ Αποστάσεως Εξετάσεων.

Στο Προχωρημένο Επίπεδο η διάρκεια της εξέτασης είναι 90′, το ποσοστό επιτυχίας ορίζεται στο 70% και δεν υποστηρίζονται οι Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις.

Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις

 • Βασικό Επίπεδο – Απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης
 • Προχωρημένο Επίπεδο: Απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δύο χρόνια προϋπηρεσία στο αντικείμενο ή αποφοίτηση από σχετική σχολή

Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Υπάλληλος Οροφοκομίας ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Τομέα τουρισμού που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Υπάλληλος Υποδοχής

Αίτημα: Επιμέρους διακριτά σχήματα πιστοποίησης ανά επίπεδο της ειδικότητας Υπάλληλος Υποδοχής ή Σχήμα Πιστοποίησης του Υπαλλήλου Υποδοχής με δύο διαβαθμίσεις

Υλοποίηση: Η ACTA ανέπτυξε δύο διακριτά σχήματα πιστοποίησης, για το Βασικό και το Προχωρημένο Επίπεδο. Οι Θεματικές Ενότητες είναι πέντε (5) σε κάθε περίπτωση και είναι οι εξής:

 • Μέθοδοι Τιμολόγησης Και Τεχνικές Πωλήσεων
 • Κρατήσεις (Διαδικτυακές Κρατήσεις, Δυναμική Ιστοσελίδας- SEO, Διαχείριση Τιμών Και Διαθεσιμότητας Στα Διαδικτυακά Τουριστικά Γραφεία, Διαχείριση Channel Manager, Πολιτική Overbooking)
 • Αφίξεις Και Αναχωρήσεις Πελατών (Express C/In, Express C/Out)
 • Διαχείριση Δωματίων (Τύποι & Κατάσταση Δωματίων, Χειρόγραφο Σύστημα, Pms, Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης)
 • Υποτμήματα Και Συνεργασίες Της Υποδοχής (Θυρωρείο, Ταμείο, Guest Relations)

Στο Βασικό Επίπεδο η διάρκεια της εξέτασης είναι 60′, το ποσοστό επιτυχίας ορίζεται στο 70% και υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα Εξ Αποστάσεως Εξετάσεων.

Στο Προχωρημένο Επίπεδο η διάρκεια της εξέτασης είναι 90′, το ποσοστό επιτυχίας ορίζεται στο 70% και δεν υποστηρίζονται οι Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις.

Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις

 • Βασικό Επίπεδο – Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Προχωρημένο Επίπεδο – Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δύο χρόνια προϋπηρεσία στο αντικείμενο ή αποφοίτηση από σχετική σχολή

Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Υπάλληλος Υποδοχής ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Τομέα τουρισμού που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Εστιατορική Τέχνη

Αίτημα: Επιμέρους διακριτά σχήματα πιστοποίησης ανά επίπεδο της ειδικότητας Εστιατορική τέχνη ή Σχήμα Πιστοποίησης στην Εστιατορική Τέχνη με δύο διαβαθμίσεις

Υλοποίηση: Η ACTA ανέπτυξε δύο διακριτά σχήματα πιστοποίησης, για το Βασικό και το Προχωρημένο Επίπεδο. Οι Θεματικές Ενότητες είναι εννιά (9) σε κάθε περίπτωση και είναι οι εξής:

 • Εστιατορική Τέχνη Και Κύρια Γεύματα Του Εστιατορίου
 • Τα Δευτερεύοντα Γεύματα Του Εστιατορίου (Είδη, Σύσταση Και Ώρες Παράθεσης)
 • Οργάνωση Και Λειτουργία Εξυπηρέτησης Δωματίων (Room Service)
 • Τρόποι Σερβιρίσματος
 • Παράθεση Γεύματος Με Μπουφέ
 • Η Εξυπηρέτηση Στο Εστιατόριο
 • Σύγχρονες Τάσεις Και Εξελίξεις Της Γαστρονομίας
 • Wine Appreciating
 • Κανόνες Υγιεινής Και Εμφάνισης Προσωπικού

Στο Βασικό Επίπεδο η διάρκεια της εξέτασης είναι 60′, το ποσοστό επιτυχίας ορίζεται στο 70% και υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα Εξ Αποστάσεως Εξετάσεων.

Στο Προχωρημένο Επίπεδο η διάρκεια της εξέτασης είναι 90′, το ποσοστό επιτυχίας ορίζεται στο 70% και δεν υποστηρίζονται οι Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις.

Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις

 • Βασικό Επίπεδο : Απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης
 • Προχωρημένο Επίπεδο: Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δύο χρόνια προϋπηρεσία στο αντικείμενο ή αποφοίτηση από σχετική σχολή

Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Εστιατορική Τέχνη ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Τομέα τουρισμού που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Διοίκηση επισιτιστικών επιχειρήσεων (F&B)

Αίτημα: Επιμέρους διακριτά σχήματα πιστοποίησης ανά επίπεδο της ειδικότητας Διοίκηση επισιτιστικών επιχειρήσεων (F&B) ή Σχήμα Πιστοποίησης στη Διοίκηση επισιτιστικών επιχειρήσεων (F&B) με δύο διαβαθμίσεις

Υλοποίηση: Η ACTA ανέπτυξε δύο διακριτά σχήματα πιστοποίησης, για το Βασικό και το Προχωρημένο Επίπεδο. Οι Θεματικές Ενότητες είναι πέντε (5) σε κάθε περίπτωση και είναι οι εξής:

 • Εγκαταστάσεις Και Εξοπλισμός Επισιτιστικών Επιχειρήσεων
 • Ειδικά Θέματα Διοίκησης Προσωπικού Επιχειρήσεων Εστίασης
 • Marketing Εστιατορίου
 • Θέματα Τμήματος Προμηθειών
 • Τάσεις Και Εξελίξεις Της Γαστρονομίας

Στο Βασικό Επίπεδο η διάρκεια της εξέτασης είναι 60′, το ποσοστό επιτυχίας ορίζεται στο 70% και υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα Εξ Αποστάσεως Εξετάσεων.

Στο Προχωρημένο Επίπεδο η διάρκεια της εξέτασης είναι 90′, το ποσοστό επιτυχίας ορίζεται στο 70% και δεν υποστηρίζονται οι Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις.

Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις

 • Βασικό Επίπεδο – Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Προχωρημένο Επίπεδο: Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέτρια γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και δύο χρόνια προϋπηρεσία στο αντικείμενο

Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Διοίκηση επισιτιστικών επιχειρήσεων (F&B) ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Τομέα τουρισμού που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Υπάλληλος Διαδικτυακών Πωλήσεων

Αίτημα: Σχήμα Πιστοποίησης στις Διαδικτυακές πωλήσεις στον τουρισμό

Υλοποίηση: Η ACTA ανέπτυξε δύο διακριτά σχήματα πιστοποίησης, για το Βασικό και το Προχωρημένο Επίπεδο. Οι Θεματικές Ενότητες είναι πέντε (5) σε κάθε περίπτωση και είναι οι εξής:

 • Η Διαδικτυακή Αγορά Ξενοδοχειακής Πελατείας
 • Στρατηγική Διαχείρισης Διαδικτυακών Γραφείων
 • Δυναμική Ιστοσελίδας Και Στρατηγική Seo
 • Σχεδιασμός Καμπάνιας Με Google Adwords
 • Social Media Marketing

Η διάρκεια της εξέτασης είναι 60′, το ποσοστό επιτυχίας ορίζεται στο 70% και υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα Εξ Αποστάσεως Εξετάσεων.

Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις

Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Υπάλληλος Διαδικτυακών Πωλήσεων ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Τομέα τουρισμού που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Υποδοχή και εξυπηρέτηση ρωσόφωνων τουριστών

Αίτημα: Σχήμα Πιστοποίησης στην Υποδοχή και εξυπηρέτηση ρωσόφωνων τουριστών

Υλοποίηση: Η ACTA ανέπτυξε δύο διακριτά σχήματα πιστοποίησης, για το Βασικό και το Προχωρημένο Επίπεδο. Οι Θεματικές Ενότητες είναι τρεις (3) σε κάθε περίπτωση και είναι οι εξής:

 • Βασικές πληροφορίες για τη χώρα προέλευσης – γαστρονομικές συνήθειες
 • Υποδοχή πελάτη
 • Συναλλαγή με τον πελάτη

Η διάρκεια της εξέτασης είναι 60′, το ποσοστό επιτυχίας ορίζεται στο 70% και υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα Εξ Αποστάσεως Εξετάσεων.

Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις

Τυπικά Προσόντα: Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέτρια γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Υποδοχή Και Εξυπηρέτηση Ρωσόφωνων Τουριστών ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Τομέα τουρισμού που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

English EN Greek EL