GreekEnglish

Πιστοποιημένος-η Εκπαιδευτής-τρια Ενηλίκων στον Τομέα Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης & Επαγγελματίας Γραμματέας - CAT for SMA & PS

Certified Adults Trainer for Secretaries Management Assistants & Professional Secretaries (CAT for SMA & PS)
Πιστοποιημένος/η Εκπαιδευτής/τρια Ενηλίκων στον Τομέα «Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης & Επαγγελματίας Γραμματέας»

CAT-SMA & PS

 

arrow Έντυπο Πιστοποίησης

arrowSyllabus CAT-SMA v1.0

"Aπ' όλα τα ωραία πράγματα, το πιο ωραίο είναι η εκπαίδευση..." ~ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ~

 

 

 

Η ACTA, Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στοχεύοντας στην αναβάθμιση των εξειδικευμένων προσόντων των εκπαιδευτών/τριών ενηλίκων στον τομέα «Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης & Επαγγελματίας Γραμματέας» δημιούργησε την πιστοποίηση Certified Adults Trainer for Secretaries Management Assistants & Professional Secretaries (CAT for SMA & PS).

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το πρόγραμμα αυτό είναι βασισμένο σε αντίστοιχα προγράμματα εκπαίδευσης που εφαρμόζονται σε διάφορες Σχολές Γραμματέων του εξωτερικού, και σκοπός του είναι να καλύψει, με σύγχρονα εργαλεία μάθησης και εποπτικά μέσα, το μεγάλο κενό που εντοπίζεται στην ουσιαστική εκπαίδευση γραμματέων στην ελληνική αγορά.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι/ες, μετά από αξιολόγηση, θα έχουν αποκτήσει την πιστοποίηση Certified Adults Trainer for Secretaries Management Assistants & Professional Secretaries (CAT for SMA & PS) από την ACTA, που θα τους επιτρέψει να διδάσκουν σε εκπαιδευτικούς φορείς, σε εκπαιδευτικά προγράμματα ΛΑΕΚ, καθώς και σε Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών.

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων στον τομέα «Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης & Επαγγελματίας Γραμματέας», που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, να:

 • Αποκομίσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις των αρχών και λειτουργιών του ανοιχτού δημιουργικού Management καθώς και των εργαλείων του στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον ρίσκου, αβεβαιότητας, αλλαγών και κρίσεων.
 • Συνειδητοποιήσουν τη σημασιολογία των σταθερά διαχρονικών επιχειρηματικών αξιών (όραμα, κουλτούρα, δημιουργικότητα, καινοτομία, κοινωνική ευθύνη, διηνεκής επιτυχία), στις οποίες εδράζεται η όλη διοικητικογραμματειακή στήριξη σε συνάρτηση με την ηθική και τη δεοντολογία του επαγγέλματος.
 • Εμπεδώσουν αναλυτικά την πρακτική της σχεδίασης και οργάνωσης του του Γραφείου Γραμματείας/θέσης Γραμματέως και των βασικών καθώς και βοηθητικών εργασιών διοικητικογραμματειακής στήριξης.
 • Ενημερωθούν διεξοδικά σε όλο το φάσμα γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και συμπεριφορών που απαιτεί το επάγγελμα.
 • Κατανοήσουν πλήρως τη μεθοδολογία διάχυσης συναισθηματικού ηγετικού προτύπου στη διοικητικογραμματειακή στήριξη της ευφυούς Γραμματείας, που στην καθημερινή εργασιακή πρακτική είναι εμφανής και καθιστά τις Γραμματείς, ανταγωνιστικά περιζήτητες σε Οργανισμούς / Επιχειρήσεις.


Η ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Το πρόγραμμα Πιστοποίησης Εκπαιδευτών/τριών Ενηλίκων στον τομέα «Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης & Επαγγελματίας Γραμματέας», αφορά όλους όσους έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών/τριών Ενηλίκων ή διαθέτουν αποδεδειγμένα επαγγελματική εμπειρία (της τάξεως των 300 ωρών) και επιθυμούν να γίνουν επαγγελματίες εκπαιδευτές/τριες στον εν λόγω τομέα. Στη δεύτερη περίπτωση, είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση του Εισαγωγικού Πρόγραμματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ειδικοτήτων διάρκειας 16 ωρών.

Οι εν δυνάμει υποψήφιοι/ες για το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Εκπαιδευτών/τριών Ενηλίκων στον τομέα «Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης & Επαγγελματίας Γραμματέας», πρέπει να είναι:

 • Πτυχιούχοι Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Πτυχιούχοι Σχολών Διοικητικής Επιστήμης
 • Πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών
 • Πτυχιούχοι Σχολών Γραμματέων
 • Κάτοχοι Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων (MBA & συναφή)

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 58 ωρών και υλοποιείται σε δύο κύκλους διδασκαλίας:

1ος κύκλος

 • 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κριτήρια διαφοροποίησης και κατηγοριοποίησης Γραμματείας/Γραμματέως στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον.
 • 2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ελληνική και διεθνής επιχειρηματική πρακτική, ως προς την οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία της θέσης Γραμματέως.
 • 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ηθική και δεοντολογία επαγγέλματος Γραμματέων.
 • 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνώση, συμμετοχή και δέσμευση Γραμματέων στο πλαίσιο των διαχρονικά σταθερών εταιρικών αξιών.
 • 5η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προαπαιτούμενα, από πλευράς επιχειρηματικής μονάδας, σε χώρους, εξοπλισμό, λογισμικό και συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας Γραμματέων.
 • 6η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εργαλεία σχεδιασμού Γραφείου Γραμματείας: S.W.O.T., Benchmarking, Outsourcing Analysis, Τηλεργασία.
 • 7η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Οργάνωση Γραφείου Γραμματείας: Αποστολή, αρμοδιότητες, περιγραφή και προδιαγραφές θέσης Γραμματέως, διάκριση εργασιών.
 • Ασκήσεις, Σενάρια.

2ος κύκλος

 • 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διεύθυνση Γραφείου Γραμματείας: Εντός κορμού αρμοδιότητες και υποχρεώσεις εποπτεύοντος στελέχους, μεθοδολογία ανάθεσης αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεις και αξιολόγηση Γραμματέως.
 • 2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σύγχρονα εργαλεία Management διοικητικογραμματειακής στήριξης: Risk, Change, Crisis, Project, Total Quality, Time & Stress Management.
 • 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συναισθηματικό, Νευρογλωσσικό, Ηγετικό Πρότυπο και η επίδρασή του στη μετεξέλιξη της Γραμματέως.
 • 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Έλεγχος Γραφείου Γραμματείας / Γραμματέως.
 • Ασκήσεις, Σενάρια.


Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Οι εκπαιδευόμενοι/ες μετά το τέλος της εκπαίδευσης, στον τομέα Γραμματειακών Σπουδών, που συναρτάται με το πεδίο πιστοποίησης «Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης & Επαγγελματίας Γραμματέας», θα εξεταστούν σε ειδικά ερωτηματολόγια, τα οποία θα αποδεικνύουν το βαθμό κατανόησης των θεματικών ενοτήτων του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Με τη λήξη του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα ακολουθήσει η παρουσίαση προς αξιολόγηση, η οποία είναι μία μικροδιδασκαλία, διάρκειας 20 λεπτών, της οποίας η θεματολογία θα πρέπει να είναι σχετική με το περιεχόμενο της εκπαίδευσης στον ανωτέρω τομέα ειδίκευσης. Η επιτυχής εξέταση στα ερωτηματολόγια και στην παρουσίαση του θέματος της μικροδιδασκαλίας, οδηγεί στη απόκτηση της πιστοποίησης Certified Adults Trainer for Secretaries Management Assistants & Professional Secretaries (CAT for SMA & PS).

Στη διαδικασία αξιολόγησης συμμετέχουν ο επιβλέπων εκπαιδευτής Σύμβουλος, ως 1ος αξιολογητής, και έμπειρος εκπαιδευτής - αξιολογητής εκ μέρους της ACTA, ως 2ος αξιολογητής. Ο 1ος και ο 2ος αξιολογητής καταλήγουν μετά από συνεργασία στην τελική απόφαση σχετικά με την επίδοση του/της εκπαιδευόμενου/ης. Στην περίπτωση που οι δύο αξιολογητές καταλήξουν από κοινού σε βαθμολογίες Α, Β και Γ για κάθε αξιολογούμενο/η, ο/η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να τύχει πιστοποίησης από την ACTA και να αποκτήσει το πιστοποιητικό CAT for SMA & PS.

Η παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας βιντεοσκοπείται για λόγους διατήρησης αρχείου και τηρούνται όλοι οι προβλεπόμενοι όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Κόστος Πιστοποίησης: 220 €

 


 

 

Θέλω να εκπαιδευτώ ως:
 1. *Η συμπλήρωση και αποστολή της παρακάτω φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.
 2. (*)
  Άκυρο Εισαγωγή
 3. Ονοματεπώνυμο & Full Name(*)
  Please let us know your name.
 4. E-Mail(*)
  Please let us know your email address.
 5. Τηλέφωνο & Phone(*)
  Please write a subject for your message.
 6. Μήνυμα & Message
  Please let us know your message.
 7. anti-spam(*)
  anti-spam
  Άκυρο Εισαγωγή

Θέλω να γίνω

anazitisi kentrou

Αναζήτηση Εξετάσεων

 

elegxos esyd

elegxos pistopoiitikou

Είσοδος Συνεργατών ACTA

 

elegxos pistopoiitikou