Κείμενο Ενημέρωσης & Συγκατάθεσης

Κείμενο Ενημέρωσης & Συγκατάθεσης

 

Με την υποβολή της παρούσας αίτησης δηλώνω ρητώς ότι ενημερώθηκα πλήρως ως προς το ότι γνωστοποιώ στην εταιρεία ACTA προσωπικά μου δεδομένα με την εισαγωγή των αιτουμένων προσωπικών πληροφοριών στις αντίστοιχες φόρμες για τις παρεχόμενες πιστοποιήσεις. Οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται είναι το Ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο, και το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο. H εταιρεία ACTA είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά το νόμο (Γενικός Κανονισμός ΕΕ 2016/679) με τα κάτωθι στοιχεία :

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων ACTA

Εταιρεία: ACTA AE

 

Θεσσαλονίκη

Εγνατίας 1 T.K 54630

Τηλ.: 2310-510870

Fax : 2310-510871

email: info@acta.edu.gr

 

Αθήνα

Βασ. Σοφίας 48 T.K 11528

Τηλ.: 210-7239770

Fax : 210-7239777

email: athens@acta.edu.gr

 

Η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων μου βασίζεται στη συγκατάθεσή μου την οποία ενημερώθηκα ότι έχω δικαίωμα να ανακαλέσω ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Τα εν λόγω δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν με σκοπό τη διευκόλυνση της ενημέρωσής μου από την εταιρεία.

Τα δεδομένα μου δεν θα διαβιβαστούν εκτός της Ε.Ε Ε και δεν έχουν αποδέκτες εκτός της εταιρείας. Τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μέχρι την ολοκλήρωση του σκοπού επεξργασίας ή μέχρι την άρση της συγκατατάθεσής μου για την επεξεργασία.

Έλαβα γνώση του δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για την άσκηση των δικαιωμάτων μου ως υποκειμένου: δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων που με αφορούν, το δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητα. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται είτε με την αποστολή επιστολής, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στις ως άνω διευθύνσεις της Εταιρείας ACTA. Επίσης, έλαβα γνώση ότι για τυχόν καταγγελία έχω το δικαίωμα να απευθυνθώ στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Δνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του ιστότοπου: www.dpa.gr.

*

I affirm I have been fully informed that I provide my personal data to ACTA by submitting this application and in particular by providing the requested personal information on the forms of the corresponding certifications. The categories of personal data that are collected are: Name, Phone number, and E-mail address.

ACTA is the Controller of the data processing according to REGULATION (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation)

contact details of the controller:

ACTA SA

Thessaloniki

Egnatia 1, 54630

Tel: 2310-510870

Fax: 2310-510871

email: info@acta.edu.gr

Athens

Vas. Sofias 48, 11528

Tel: 210-7239770

Fax: 210-7239777

email: athens@acta.edu.gr

The processing of data is necessary for the performance of a contract to which I am party, as a data subject, or in order to take steps prior to entering into a contract between myself and ACTA (Controller)

The purpose of the processing is to facilitate the provision of information regarding the certification procedures and the activities of the company.

My data will not be transferred to a third country or international organization. Also there will be no recipients of my data. My personal data will be stored, until the purpose of the processing is completed.

I have been informed regarding the existence of my right to request from the controller access to and rectification or erasure of my personal data or restriction of processing concerning me or to object to processing as well as the right to data portability. I have the right to request the controller to exercise my above mentioned rights by sending a letter or an e-mail to the Controller. I have also been informed about my right to lodge a complaint with a supervisory authority.

Contact information of Personal Data Protection Authority

1-3 Kifissias, 115 23,

Athens, www.dpa.gr.

English EN Greek EL
Acta