Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Σεμινάριο ΕΕΘ και ACTA

Η εταιρία

ΙΣΤΟΡΙΑ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η ACTA είναι Φορέας Πιστοποίησης, που ίδρυσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Ελλάδα. Σκοπός της είναι να παρέχει πιστοποιήσεις δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού και συστημάτων διεθνών προτύπων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σεβόμενη το κύρος και το όνομα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

Από την αρχή της λειτουργίας της, πορεύεται βασιζόμενη στην ποιότητα των υπηρεσιών της και στην υψηλού επιπέδου πιστοποίηση, ώστε να ανταποκρίνεται στην ικανοποίηση της αυξανόμενης ανάγκης της χώρας μας για πιστοποίηση της γνώσης, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης.

 

Η κατοχή και η επικαιροποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την προώθηση της καινοτομίας, της παραγωγικότητας και της ικανότητας ενός ατόμου να ενταχθεί, αλλά και να παραμείνει στην αγορά εργασίας.

Οι πιστοποιήσεις της ACTA είναι οι πρώτες πιστοποιήσεις που εκδίδονται από Εταιρεία Έντασης Γνώσης Ελληνικού Πανεπιστημίου, συνδέοντας την τεχνογνωσία και την έρευνα του Πανεπιστημίου με τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς εργασίας.

 

Με συνέπεια και σεβασμό στις σύγχρονες ανάγκες πιστοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού, η ACTA αναπτύσσει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με στόχο ένα καλύτερο μέλλον στην κοινωνία της γνώσης, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς.

 

Μετά την πολυετή και επιτυχή της πορεία στις πιστοποιήσεις φυσικών προσώπων και στα πλαίσια υλοποίησης του σχεδιασμού ανάπτυξής της, η ACTA, επέκτεινε τις δραστηριοτητές της και στις πιστοποιήσεις συστημάτων τα οποία είναι συμμορφωμένα με διεθνή πρότυπα.

ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η πιστοποίηση σήμερα, στην εποχή της γρήγορης εξέλιξης αλλά και των υψηλών απαιτήσεων, είναι ουσιαστική προϋπόθεση και βασική ανάγκη, για όσους θέλουν να αποδείξουν την συμμόρφωση, αλλά και τη γνώση τους σε βασικούς εργασιακούς τομείς της ελληνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, αξιολογούμενοι από έναν αναγνωρισμένο καθώς επίσης αναγνωρίσιμο φορέα πιστοποίησης όπως είναι η ACTA, η οποία μπορεί να προσφέρει

 • Για την εταιρία/οργανισμό:

  • Επιβεβαίωση της ορθής εγκατάστασης και εφαρμογής των συστημάτων διαχείρισης
  • Βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών καθώς και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εταιρίας/οργανισμού
  • Βελτίωση της λειτουργίας, της οργάνωσης αλλά και του λειτουργικού κόστους των εταιριών/οργανισμών
  • Θεμελίωση του αισθήματος εμπιστοσύνης, ασφάλειας, συνέπειας, προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως επίσης ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας
  • Συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία

 • Για τον άνθρωπο:

  • Βεβαιώνει και αποδεικνύει την ορθή ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
  • Εξασφαλίζει, με τον πλέον αναγνωρισμένο τρόπο, το επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του υποψηφίου
  • Συγκεκριμενοποιεί το γνωστικό πλαίσιο που αντιστοιχεί στον υποψήφιο, καθιστώντας πιο εύκολη την αξιολόγησή του
  • Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας έχουν θεσμοθετήσει την απαίτηση πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, σε πολλούς τομείς και επίπεδα της παραγωγικής διαδικασίας
  • Είναι βασικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΓΙΑΤΙ ACTA & ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

Έχει ιδρυθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Στην κατεύθυνση που χάραξε η 15ετής δυναμική της παρουσία στο χώρο των πιστοποιήσεων, με την τεχνογνωσία και την αξιοπιστία ως Εταιρεία Έντασης Γνώσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες αξιολόγησης / πιστοποίησης και προστιθέμενη αξία , σε όλο το φάσμα επαγγελματιών και των επιχειρήσεων του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, αποτελεί την καλύτερη εγγύηση σε όσους εμπιστεύονται τις υπηρεσίες της.

Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Η ACTA, από την αρχή της λειτουργίας της, πορεύεται βασιζόμενη στην ποιότητα των υπηρεσιών της και στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO /IEC17024:2012.

Προσωπικό

Οι επιστημονικοί συνεργάτες της ACTA, έχουν ως στόχο να καλύψουν, όσο γίνεται περισσότερα γνωστικά αντικείμενα και δεξιότητες, που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας. Όπως επίσης, το ευρύ δίκτυο καταρτισμένων και έμπειρων επιθεωρητών της, προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες επιθεώρησης/ πιστοποίησης και προστιθέμενη αξία , σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, που εμπιστεύονται τις υπηρεσίες της. Στην προσπάθεια αυτή, δε θυσιάζεται η ποιότητα ή η αρτιότητα της διαδικασίας πιστοποίησης, αλλά αντιθέτως αναβαθμίζονται συνεχώς τα ποιοτικά κριτήρια, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται από πληρότητα και συνέπεια.

Συνεργάτες

Η ACTA δεσμεύτηκε να πορευτεί αποκλειστικά με τις πρακτικές των σχέσεων ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης, της δίκαιας τιμολογιακής πολιτικής, της επιχειρηματικής ηθικής, της ολόπλευρης και αποτελεσματικής υποστήριξης και επιβράβευσης των προσπαθειών των συνεργατών της. Γι’ αυτό αναπτύσσει και διατηρεί άριστες σχέσεις με τους συνεργάτες της.

Διαπιστευμένος Φορέας από το Ε.ΣΥ.Δ.

Η ACTA είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), Αριθμός Πιστοποιητικού 594 σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012 να διενεργεί πιστοποιήσεις προσώπων στους παρακάτω κλάδους:

   • Πληροφορική

   • Τουρισμός

   • Χρηματοπιστωτικός Τομέας

   • Εμπόριο & Πωλήσεις

   • Εφοδιαστική Αλυσίδα

   • Επισιτιστικός – Αγροτικός Τομέας & Τροφίμων

   • DPO

   • Οικονομία & Διοίκηση

   • Τεχνικά Επαγγέλματα

   • Περιβάλλον & Ενέργεια

   • Ψηφιακή Τεχνολογία

   • Εξαγωγικό Εμπόριο

   • Εξοικονόμηση Ενέργειας

   • Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

   • Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης

   • Υγεία & Πρόνοια

   • Εκπαίδευση

*Περισσότερους Κλάδους & Πιστοποιήσεις δείτε στην αναλυτική λίστα μας που ανανεώνεται συνεχώς με ένα κλικ ΕΔΩ

Επιπλέον, η ACTA είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), κατά το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021-1:2015 ως Φορέας Πιστοποίησης Συστημάτων:

   • Διαχείρισης της ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015

   • Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ΕΛΟΤ EN ISO 27001:2013 και της επέκτασής του κατά ISO 27701:2019

   • Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά ΕΛΟΤ ISO 45001:2018

   • Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

   • Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000:2018

Επίσης, η ACTA είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), Αριθμός Πιστοποιητικού 1137, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 170065:2012 ως Φορέας Πιστοποίησης Προϊόντων στον προαιρετικό τομέα ή/και σύμφωνα με τις Εθνικές Κανονιστικές Διατάξεις για την Κατάταξη Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων σε Αστέρια και Κλειδιά.

*Δείτε αναλυτικά τα Στοιχεία Διαπίστευσης της ACTA από το ΕΣΥΔ στο site του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης ΕΔΩ

Αναγνωρισμένος Φορέας από τον Ε.Ο.Π.Π.E.Π.

Με την υπ’ αριθμό Γ/12017/18-5-2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι πιστοποιημένος φορέας χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής αναγνωρισμένων και από το ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με την ΚΥΑ Α/25081/1-12-2005 των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά απο τον ΑΣΕΠ για το Ελληνικό Δημόσιο:

   • Certified Computer User – C.C.U.

   • Infotest Certified Basic User – I.C.B.U.

    Microsoft Office Specialist – M.O.S.

    Certification Proficiency in IT Skills – C.P.I.T.

    Microsoft Office Specialist Expert – M.O.S. Expert

Διεθνείς Συνεργασίες

Η Certiport είναι ο μεγαλύτερος φορέας πιστοποίησης στον κόσμο σε ψηφιακές δεξιότητες με 12.000 εξεταστικά κέντρα και πάνω από  6.500.000 εξετάσεις. Συνεργάζεται με κορυφαίους παρόχους πιστοποίησης για να φέρει τα προγράμματά τους με επιτυχία στην αγορά. Με ιδιαίτερη πείρα στον ακαδημαϊκό χώρο, είναι σε θέση να δημιουργήσει ένα μοναδικό σχέδιο go-to-market που οδηγεί τη παγκόσμια αγορά σε απόδοση. Η Certiport διαχειρίζεται ένα εξελιγμένο χαρτοφυλάκιο κορυφαίων προγραμμάτων πιστοποίησης, όπως: Microsoft, Adobe & Apple.

Ισχυρές Συνεργασίες

Η ACTA συνεργάζεται σταθερά με κορυφαίους φορείς, εντός και εκτός Ελλάδας, χτίζοντας σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κοινής αναγνώρισης. Ως φορέας επιθεωρήσεων, πιστοποιήσεων και εκπαίδευσης, η ACTA εντοπίζει τις ευκαιρίες για την εξέλιξή τους και υποστηρίζει τις ανάγκες τους, ενώ την ίδια ώρα οι εν λόγω ισχυροί οργανισμοί την προτιμούν και την επιλέγουν:

Συμβούλιο Πιστοποίησης

Το Συμβουλίου Πιστοποίησης παρέχει την απαραίτητη γνώση και εμπειρία σε θέματα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων και να ορίζει τις απαιτούμενες ενέργειες και κανόνες λειτουργίας, προκειμένου να διατηρείται και να διασφαλίζεται το υψηλό κύρος του Φορέα Πιστοποίησης.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για την προβολή των Συμβουλίων Πιστοποίησης των ετών 2017, 2018, 2019 και 2020.

Συμβούλιο Πιστοποίησης     2017     2018     2019     2020

ΓΙΑΤΙ ACTA & ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

Στην κατεύθυνση που χάραξε η 15ετής δυναμική της παρουσία στο χώρο των πιστοποιήσεων, με την τεχνογνωσία και την αξιοπιστία ως Εταιρεία Έντασης Γνώσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες αξιολόγησης / πιστοποίησης και προστιθέμενη αξία , σε όλο το φάσμα επαγγελματιών και των επιχειρήσεων του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, αποτελεί την καλύτερη εγγύηση σε όσους εμπιστεύονται τις υπηρεσίες της.

Η ACTA, από την αρχή της λειτουργίας της, πορεύεται βασιζόμενη στην ποιότητα των υπηρεσιών της και στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων ΕΛΟΤ EN ISO 9001/2008 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO /IEC17024:2012 και είναι πιστοποιημένο από το φορέα πιστοποίησης IQ CERT.

Οι επιστημονικοί συνεργάτες της ACTA, έχουν ως στόχο να καλύψουν, όσο γίνεται περισσότερα γνωστικά αντικείμενα και δεξιότητες, που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας. Όπως επίσης, το ευρύ δίκτυο καταρτισμένων και έμπειρων επιθεωρητών της, προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες επιθεώρησης/ πιστοποίησης και προστιθέμενη αξία , σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, που εμπιστεύονται τις υπηρεσίες της. Στην προσπάθεια αυτή, δε θυσιάζεται η ποιότητα ή η αρτιότητα της διαδικασίας πιστοποίησης, αλλά αντιθέτως αναβαθμίζονται συνεχώς τα ποιοτικά κριτήρια, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται από πληρότητα και συνέπεια.

Η ACTA δεσμεύτηκε να πορευτεί αποκλειστικά με τις πρακτικές των σχέσεων ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης, της δίκαιας τιμολογιακής πολιτικής, της επιχειρηματικής ηθικής, της ολόπλευρης και αποτελεσματικής υποστήριξης και επιβράβευσης των προσπαθειών των συνεργατών της. Γι’ αυτό αναπτύσσει και διατηρεί άριστες σχέσεις με τους συνεργάτες της.

Η ACTA είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), Αριθμός Πιστοποιητικού 594, αρμόδιο δυνάμει του ν.3066/2002 εθνική αρχή εποπτευόμενο από το υπουργείο ανάπτυξης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012 να διενεργεί πιστοποιήσεις προσώπων στις παρακάτω ειδικότητες:

 

 • Πιστοποιημένος Χρήστης Βασικών Δεξιοτήτων Η/Υ (Certified Computer User)
 • Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης
 • Πιστοποιημένο Στέλεχος στον Κλάδο του Τουρισμού
 • Πιστοποιημένο Στέλεχος του Χρηματοπιστωτικού Τομέα
 • Στέλεχος Εμπορίου & Πωλήσεων
 • Πιστοποιημένο Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Εσωτερικός Ελεγκτής – IA
 • Διαχειριστής Αφερεγγυότητας – IP
 • Πιστοποιημένο Στέλεχος Επισιτιστικού – Αγροτικού Τομέα και Τροφίμων
 • Τεχνικός Δομικών Έργων και Υποδομής, Προστασίας του Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • Υπέυθυνος Προστασίας Δεδομένων (Certified Data Protection Officer-CDPO)

 

Επίσης είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), Αριθμός Πιστοποιητικού 1138, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021-1:2015 ως φορέας Πιστοποίησης Συστημάτων διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015.

 

Επίσης είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), Αριθμός Πιστοποιητικού 1137, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 170065:2012 ως Φορέας Πιστοποίησης Προϊόντων στον προαιρετικό τομέα ή/και σύμφωνα με τις Εθνικές Κανονιστικές Διατάξεις για την Κατάταξη Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων σε Αστέρια και Κλειδιά.

Με την υπ’ αριθμό Γ/12017/18-5-2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι πιστοποιημένος φορέας χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής αναγνωρισμένων και από το ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με την ΚΥΑ Α/25081/1-12-2005 των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

English EN Greek EL
Acta