Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων για τους καταρτισθέντες ωφελούμενους

Γνώσεις και δεξιότητες για ωφελούμενους ΓΣΕΒΕΕ ACTA

Διαδικασίες Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων για τους καταρτισθέντες ωφελούμενους (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

Η ACTA, ως ανάδοχος, υλοποιεί το έργο «Διαδικασίες Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων για τους καταρτισθέντες ωφελούμενους». Αναθέτουσα αρχή είναι το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ).

Αντικείμενο του έργου (αναθέτουσα αρχή: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι η υλοποίηση διαδικασιών και ενεργειών πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων σε πέντε θεματικά αντικείμενα κατάρτισης. Συγκεκριμένα, αφορά στη διενέργεια Εξετάσεων Πιστοποίησης στην οποία θα συμμετάσχουν 1492 ωφελούμενοι/εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα οικονομίας. Συμμετέχουν ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης, στο σύνολο της Χώρας. Η συμμετοχή έρχεται σε συνέχεια της παρακολούθησης και ολοκλήρωσης προγραμμάτων κατάρτισης σε πέντε θεματικά αντικείμενα. Η διάρκειά τους είναι 50 ώρες το καθένα, στη βάση διαπιστευμένων Σχημάτων/Yποσχημάτων Πιστοποίησης (Certification Scheme) απολύτως συναφή με κάθε μια από τις ως άνω πέντε (5) ειδικότητες των θεματικών αντικειμένων του παρόντος έργου κατά το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012 «Αξιολόγηση της συμμόρφωσης – γενικές απαιτήσεις για φορείς πιστοποίησης προσώπων».

Πρόκειται για τα εξής πέντε θεματικά αντικείμενα:

English EN Greek EL