Διαχειριστής Αφερεγγυότητας

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 10
Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις ACTA Σήμα

Ο Διαχειριστής Αφερεγγυότητας είναι ένας επαγγελματίας που καθίσταται απολύτως απαραίτητος για κάθε είδους και κλάδου επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού καθώς και του δημοσίου τομέα. Τόσο το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, όσο και οι οικονομικές εξελίξεις συντελούν σε αυτό το συμπέρασμα, καθώς, οι οικονομικές συναλλαγές όπως και το χρηματοοικονομικό σύστημα γενικότερα γίνονται πολυπλοκότερα. Η ανάγκη να γίνεται αντιληπτός ο κίνδυνος μεταξύ των συμβαλλομένων, να αξιολογείται και να γίνεται η κατάλληλη διαχείριση του είναι μία υπαρκτή πραγματικότητα, η οποία, με τη σειρά της, απαιτεί την ύπαρξη εξειδικευμένων στελεχών.

Η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, εξαιτίας της οποίας παρατηρούνται αυξημένα κρούσματα απάτης και διαφθοράς ενισχύοντας αποφασιστικά την ανάγκη να γίνεται ενδελεχής και εμπεριστατωμένος έλεγχος, ώστε αντιμετωπίζονται εξαρχής επιτυχώς τα όποια προβλήματα προκύπτουν και να γίνεται με ορθό τρόπο η διαχείριση τους.

Η έλλειψη εκπαιδευμένων στελεχών, υποχρεώνει τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις που έχουν την ανάγκη διαχειριστών αφερεγγυότητας, να αναθέτουν αυτό το έργο σε άτομα που είτε δεν διαθέτουν τις εξειδικευμένες γνώσεις και τα προσόντα που απαιτούνται, είτε διαθέτουν μόνο κάποια, στην πλειοψηφία τους εμπειρικά.

 
Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Διαχειριστής Αφερεγγυότητας ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Οικονομία και Διοίκηση που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα μ ε το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.    English EN Greek EL