Διαχειριστής Συστημάτων Linux

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 4
Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις ACTA ΣήμαΩς Διαχειριστής Συστημάτων LINUX ορίζεται ο εργαζόμενος στον Ιδιωτικό ή ∆ημόσιο τομέα, ο οποίος εργάζεται σε Εφαρμογές και Λειτουργικό Σύστημα LINUX για τη λειτουργία των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Δικτύων. Συνοπτικά, οι εφαρμογές πληροφορικής για τη λειτουργία των οποίων φροντίζει ο Διαχειριστής Συστημάτων LINUX είναι οι εξής: Διαχείριση Λειτουργικού Συστήματος LINUX, εφαρμογές πληροφορικής για τη λειτουργία δικτύων, για την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, και γενικά όλων των εφαρμογών της πληροφορικής και προγραμματισμού.
Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Διαχειριστής Συστημάτων Linux ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Ψηφιακή Τεχνολογία που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.    English EN Greek EL