Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 5
Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις ACTA ΣήμαH εν λόγω ειδικότητα δημιουργεί τις προϋποθέσεις έτσι ώστε οι πιστοποιημένοι να λειτουργήσουν στο νέο και διαμορφούμενο περιβάλλον δημοσιογραφίας που έχει αναπτυχθεί, όπου τα παραδοσιακά μέσα αντικαθίστανται με νέα των οποίων η λειτουργία διέπεται από τη συνεχή ενημέρωση και χρήση των νέων τεχνολογιών σε περιβάλλον του WorldLiveWeb. Σκοπός της ειδικότητας είναι η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων πάνω στη διαδικτυακή δημοσιογραφία όπου αλλάζει το περιεχόμενο τον τρόπο εργασίας τον τόπος εργασίας και τη δομή του συστήματος παραγωγής ειδήσεων σε σχέση με την παραδοσιακή δημοσιογραφία
Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Το σχήμα πιστοποίησης Διαδικτυακή Δημοσιογραφία είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.    English EN Greek EL