Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 4
Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις ACTA ΣήμαΣκοπός της ειδικότητας είναι η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και την ανάπτυξη στοχευμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα υποστηρίζουν το σχεδιασμό εφαρμογών οπτικής επικοινωνίας. Επιπλέον, αναμένεται η ενίσχυση των ικανοτήτων καινοτομίας, αειφορίας, και ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Ως αποτέλεσμα, αναμένεται η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου και εν γένει των κερδών τους με παράλληλη μείωση του κόστους λειτουργίας τους.
Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Ψηφιακή Τεχνολογία που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.    English EN Greek EL