Πιστοποιημένος Μελισσοκόμος

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 4
Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις ACTA ΣήμαCertifed Apiculturist Το σχήμα πιστοποίησης αποσκοπεί στην απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών για τον Μελισσοκόμο. Πιο αναλυτικά, οι πιστοποιημένοι αναμένεται να κατανοήσουν στις βασικές Αρχές του επαγγέλματος και να λειτουργούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς και με τους κανόνες ηθικής
Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Μελισσοκόμος ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Επισιτιστικός – Αγροτικός Τομέας και Τρόφιμα που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation)

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.    English EN Greek EL