Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης – Υπάλληλος Γραφείου

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 4
Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις ACTA ΣήμαΣτη χώρα μας, το επάγγελμα λόγω του οριζόντιου χαρακτήρα του ασκείται σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Οι τάσεις ανάπτυξης του επαγγέλματος συνδέονται και επηρεάζονται άμεσα από τις γενικότερες εξελίξεις της δυναμικής ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας συνολικά και των επιμέρους τομέων και κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. Ωστόσο μια γενική παρατήρηση, που μπορεί να γίνει είναι ότι όσο στην ελληνική οικονομία, ο τομέας Υπηρεσιών μεγεθύνεται, οι θέσεις εργασίας που αφορούν γενικά στη Διοίκηση και το Προσωπικό Γραφείων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς θα παρουσιάζει αυξητικές τάσεις . Ως προς τις προοπτικές του επαγγέλματος, οι διάφορες μελέτες που αφορούν τη ζήτηση και προσφορά των επαγγελμάτων αναφέρονται με πολύ θετικές προοπτικές απασχόλησης. Υπό την έννοια αυτή, οι δυνατότητες απασχόλησης ως «υπάλληλος γραφείου» εμφανίζονται να είναι υψηλότερες, όσο υψηλότερο είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο των εργαζομένων συνδυαζόμενο με σύγχρονες και πιστοποιημένες γνώσεις Πληροφορικής και ξένων γλωσσών. Ωστόσο και σε ότι αφορά τις προοπτικές , θα πρέπει να επισημανθεί ότι, ουσιαστικά η άσκηση του επαγγέλματος «Υπάλληλος γραφείου» παρουσιάζει μια τέτοια πληθώρα εξειδικευμένων χαρακτηριστικών, καθηκόντων και «εργασιακών διαδικασιών», απόλυτα συνδεδεμένων με τη «φύση» και το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων της κάθε επιχείρησης ή οργανισμού ξεχωριστά, γεγονός που καθιστά σχεδόν αδύνατη τη εξαγωγή γενικευμένων συμπερασμάτων. *Πηγή: Επαγγελματικό Περίγραμμα αρ. 50 του ΕΟΠΠΕΠ με τίτλο Υπάλληλος Γραφείου.
Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης – Υπάλληλος Γραφείου ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Οικονομία και Διοίκηση που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα μ ε το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.    English EN Greek EL