Εσωτερικός και Εξωτερικός Επιθεωρητής ISO 45001 «Συστήματα Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία»

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'| 90'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 13
Επιθεωρητές ISO 45001 | Η συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα που αφορούν τα συστήματα διαχείρισης βοηθά τους οργανισμούς να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Πώς συμβαίνει αυτό; Καθορίζει, ουσιαστικά, τα επαναλαμβανόμενα βήματα που θα πρέπει να υλοποιούν συνειδητά για την επίτευξη των στόχων και τη βελτίωση της επίδοσης τους. Δημιουργεί, επίσης, μια οργανωτική κουλτούρα που περιλαμβάνει έναν συνεχή κύκλο αυτοαξιολόγησης και διόρθωσης των λειτουργιών μέσω της αυξημένης ευαισθητοποίησης των εργαζομένων και της ηγεσίας της διοίκησης.

Οι έλεγχοι της συμμόρφωσης με τα πρότυπα διαχείρισης (εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις) αποτελούν ζωτικό μέρος της ανωτέρω προσέγγισης των συστημάτων διαχείρισης. Γιατί; Διότι επιτρέπουν στην εταιρεία ή τον οργανισμό να ελέγξει σε ποιο βαθμό οι επιδόσεις του ικανοποιούν τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις.

Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ ΚΟ-Υ&Α/01/03/02-08-2018) για την Διαπίστευση Φορέων Πιστοποίησης Συστημάτων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, η ομάδα επιθεώρησης για την Πιστοποίηση ενός Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία οφείλει να διαθέτει, μεταξύ των άλλων, ένα μέλος με τα κάτωθι τεχνικά προσόντα:

• Πτυχίο ανώτατης σχολής τεχνικών ή φυσικών επιστημών (όπως προβλέπεται στην παράγραφο 11 του Ν. 3850 ΦΕΚ 84/Α/2.6.2010) ή ανώτερης σχολής τεχνικών επιστημών.

• Προϋπηρεσία α) τουλάχιστον δύο (2) ετών από την απόκτηση του πτυχίου.

• Ένα (1) έτος μεταπτυχιακή ειδίκευση σε θέματα Υ&ΑΕ ή διαπιστευμένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 πιστοποίηση επιθεωρητή Y&AE ή αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1000 ωρών ως τεχνικός ασφαλείας σε μεσαίου ή/και υψηλού επιπέδου επικινδυνότητας οργανισμούς ή επιμόρφωση που να καλύπτει όλα τα βασικά γνωστικά πεδία των θεμάτων Υ&ΑΕ διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών.

Η ACTA - Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δημιούργησε την Πιστοποίηση επαγγελματιών για Εσωτερικές & Εξωτερικές Επιθεωρήσεις ISO 45001 «Συστήματα Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία». Όλη η διεργασία της Πιστοποίησης των Επιθεωρητών διενεργείται με βάση το διεθνώς αναγνωρισμένο Πρότυπο Πιστοποίησης Προσώπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024.

Οι εξωτερικοί επιθεωρητές ISO 45001 σχεδιάζουν, διενεργούν επιθεωρήσεις τρίτου μέρους και αποτυπώνουν τα ευρήματα της επιθεώρησής των συστημάτων διαχείρισης είτε ως μονάδες είτε ως μέλη μιας ομάδας επιθεώρησης.

Οι εσωτερικοί επιθεωρητές ISO 45001 σχεδιάζουν, διενεργούν εσωτερικούς ελέγχους και αποτυπώνουν τα ευρήματα της επιθεώρησής των συστημάτων διαχείρισης είτε ως μονάδες είτε ως μέλη μιας ομάδας επιθεώρησης.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - Εσωτερικός Επιθεωρητής

Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας: 70% (ποσοστό που είναι απαραίτητο για την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης)
Θεματικές ενότητες: 13
Δυνατότητα Εξ Αποστάσεως εξέτασης: ΝΑΙ (περισσότερα για τις Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις της ACTA εδώ)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - Εξωτερικός Επιθεωρητής

Διάρκεια εξέτασης: 90'
Ποσοστό επιτυχίας: 70% (ποσοστό που είναι απαραίτητο για την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης)
Θεματικές ενότητες: 13
Δυνατότητα Εξ Αποστάσεως εξέτασης: ΟΧΙ
Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Το σχήμα πιστοποίησης Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.    English EN Greek EL