Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Στερεών Αποβλήτων – Απορριμμάτων

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 12

Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις ACTA ΣήμαΈνας από τους παράγοντες, που αποτελούν σημαντική επιβάρυνση για το περιβάλλον, είναι τα στερεά απόβλητα και απορρίμματα. Ο όγκος των απορριμμάτων που παράγουμε συνεχώς αυξάνει λόγω της αύξησης του ρυθμού ανάπτυξης αλλά και της αλλαγής στα καταναλωτικά πρότυπα.

Η διαχείριση στερεών αποβλήτων αποτελεί ένα σημαντικό και διαρκώς επιδεινούμενο περιβαλλοντικό και οικονομικό πρόβλημα των ανεπτυγμένων κοινωνιών. Σαν οικονομική δραστηριότητα η διαχείριση αποβλήτων περιλαμβάνει τεχνικές και διαδικασίες συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, ανάκτησης χρήσιμων υλικών, τελικής διάθεσης των υπολειμμάτων σε ειδικούς χώρους καθώς και αποκατάστασης των χώρων αυτών μετά τον κορεσμό τους. Η όλη διαδικασία είναι εξαιρετικά πολύπλοκη διότι προϋποθέτει πολιτικές επιλογές, κοινωνική συναίνεση και περιβαλλοντική παιδεία του πληθυσμού, ενώ απαιτεί την χρήση τεχνολογιών που πρέπει να είναι αποδεκτές

Ο Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Στερεών Αποβλήτων - Απορριμμάτων είναι ο εργαζόμενος που απασχολείται από αδειοδοτημένες Εταιρείες Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Στερεών Αποβλήτων – Απορριμμάτων και από Δημοτικές Αρχές και Επιχειρήσεις με σκοπό την εκτέλεση εργασιών:

  • Συγκομιδής αποβλήτων – απορριμμάτων
  • Διαχωρισμού αποβλήτων – απορριμμάτων
  • Επεξεργασίας αποβλήτων – απορριμμάτων
  • Υγειονομικής ταφής αποβλήτων – απορριμμάτων
Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Στερεών Αποβλήτων –Απορριμμάτων ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Τεχνικός Τομέας Περιβάλλον & Ενέργεια που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.    English EN Greek EL
    Acta