Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Στερεών Αποβλήτων – Απορριμμάτων

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 12

Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις ACTA ΣήμαΈνας από τους παράγοντες, που αποτελούν σημαντική επιβάρυνση για το περιβάλλον, είναι τα στερεά απόβλητα και απορρίμματα. Ο όγκος των απορριμμάτων που παράγουμε συνεχώς αυξάνει λόγω της αύξησης του ρυθμού ανάπτυξης αλλά και της αλλαγής στα καταναλωτικά πρότυπα.

Η διαχείριση στερεών αποβλήτων αποτελεί ένα σημαντικό και διαρκώς επιδεινούμενο περιβαλλοντικό και οικονομικό πρόβλημα των ανεπτυγμένων κοινωνιών. Σαν οικονομική δραστηριότητα η διαχείριση αποβλήτων περιλαμβάνει τεχνικές και διαδικασίες συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, ανάκτησης χρήσιμων υλικών, τελικής διάθεσης των υπολειμμάτων σε ειδικούς χώρους καθώς και αποκατάστασης των χώρων αυτών μετά τον κορεσμό τους. Η όλη διαδικασία είναι εξαιρετικά πολύπλοκη διότι προϋποθέτει πολιτικές επιλογές, κοινωνική συναίνεση και περιβαλλοντική παιδεία του πληθυσμού, ενώ απαιτεί την χρήση τεχνολογιών που πρέπει να είναι αποδεκτές

Ο Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Στερεών Αποβλήτων - Απορριμμάτων είναι ο εργαζόμενος που απασχολείται από αδειοδοτημένες Εταιρείες Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Στερεών Αποβλήτων – Απορριμμάτων και από Δημοτικές Αρχές και Επιχειρήσεις με σκοπό την εκτέλεση εργασιών:

  • Συγκομιδής αποβλήτων – απορριμμάτων
  • Διαχωρισμού αποβλήτων – απορριμμάτων
  • Επεξεργασίας αποβλήτων – απορριμμάτων
  • Υγειονομικής ταφής αποβλήτων – απορριμμάτων
Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Στερεών Αποβλήτων –Απορριμμάτων ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Δομικά έργα και έργα υποδομής, προστασία του περιβάλλοντος και ενέργεια που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.English EN Greek EL