Τεχνικός Περιβαλλοντικής Προστασία και Ανακύκλωσης Προϊόντων

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 8

Τα τελευταία χρόνια οι ολοένα αυξανόμενες νομοθετικές απαιτήσεις στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της ορθολογικότερης διαχείρισης πόρων έχουν δρομολογήσει εξελίξεις στους τομείς αυτούς που με τη σειρά τους αυξάνουν τις ανάγκες σε εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό, ιδιαίτερα στον τομέα της ανακύκλωσης υλικών όπου η Ελλάδα είναι συγκριτικά πίσω σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί.

Η πρόληψη, κατά προτεραιότητα, η επαναχρησιμοποίηση – ανακύκλωση και η ανάκτηση ενέργειας είναι ιεραρχικά οι πρώτες επιλογές στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων με βάση την Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία. Ήδη και βάσει του υφισταμένου νέου θεσμικού πλαισίου για την «εναλλακτική διαχείριση» δημιουργούνται προγράμματα διαλογής και νέες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα για την επεξεργασία – αξιοποίηση των αποβλήτων, ενώ οργανώνονται σε διαφορετική βάση οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων.

Ο Τεχνικός Περιβαλλοντικής Προστασίας και Ανακύκλωσης Προϊόντων είναι ένα τεχνικό στέλεχος το οποίο γνωρίζει και εφαρμόζει τις μεθόδους και τεχνικές επεξεργασίας και ανακύκλωσης διαφόρων ρευμάτων αποβλήτων, τις διάφορες διαδικασίες αποδοχής και ελέγχου των αποβλήτων, να πραγματοποιεί τις σχετικές δειγματοληψίες και τη συντήρηση του εξοπλισμού.

Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Τεχνικός Περιβαλλοντικής Προστασίας και Ανακύκλωσης Προϊόντων ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Δομικά έργα και έργα υποδομής, προστασία του περιβάλλοντος και ενέργεια που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.Χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα, συμφωνείτε με την αποθήκευση και χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.